dotconfig/screenshots
2022-08-22 22:39:41 +01:00
..
screenshot1.png screenshot: update due to the corner change 2022-08-22 22:39:41 +01:00
screenshot2.png screenshot: update due to the corner change 2022-08-22 22:39:41 +01:00
screenshot3.png screenshot: update due to the corner change 2022-08-22 22:39:41 +01:00
screenshot4.png screenshot: update due to the corner change 2022-08-22 22:39:41 +01:00
screenshot5.png screenshot: update due to the corner change 2022-08-22 22:39:41 +01:00